• 🪔

    ધર્મનો મર્મ

    ✍🏻 પુષ્કર ચંદરવાકર

    August 1993

    Views: 1010 Comments

    પીઢ અને પક્વ વયના ને વિચારે પણ પક્વ તેવા એક જૂના મિત્રનો બસપ્રવાસમાં સંગાથ થઈ ગયો. ખાસ્સી પૂરા એક કલાકની યાત્રા હતી. તેઓ અનુભવી ને [...]