• 🪔 આત્મકથા

    હું ડૉક્ટર શા માટે બન્યો ?

    ✍🏻 ડૉ. રાજેશ તેલી

    june 2020

    Views: 1420 Comments

    સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે : ‘શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા; પોતાનામાં શ્રદ્ધા, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા ! મહત્તાનું આ જ રહસ્ય છે... તમારા પોતામાં શ્રદ્ધા રાખો; એ શ્રદ્ધા પર [...]