• 🪔

    સ્વામી વિવેકાનંદ અને આધુનિક વિજ્ઞાન

    ✍🏻 રાજા રામન્રા

    October 1990

    Views: 560 Comments

    ભારતના સુપ્રસિદ્ધ અણુવિજ્ઞાની રાજા રામન્રા એટમિક એનર્જી કમિશનના ચેરમેન અને ભારતના રાજ્ય કક્ષાના સંરક્ષણ પ્રધાન છે. ડિસેમ્બર ૧૯૮૫માં રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા બેલુર [...]