• 🪔 પ્રાસંગિક

  યોગ અને ટાઇમ મેનેજમેન્ટ

  ✍🏻 સ્વામી સર્વપ્રિયાનંદ

  july 2019

  Views: 450 Comments

  અમેરિકાના પ્રખ્યાત મનોવૈજ્ઞાનિક મિહાલી ચેકોનમિહાલીના પ્રખ્યાત પુસ્તક 'Flow' કે જેમાં એકાગ્રતાની શક્તિ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને જે પુસ્તકને આધુનિક મનોવિજ્ઞાનમાં પાયાનું પુસ્તક [...]

 • 🪔

  સમયનું આયોજન : પહેલી બાબતો પહેલાં

  ✍🏻 સ્વામી સર્વપ્રિયાનંદ

  march 2014

  Views: 370 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) કોવે આપણને કાર્ય નિયંત્રણની ચોથી પેઢીનો ખ્યાલ આપે છે, જેને તેઓ ‘ક્વાડ્રન્ટ-૨ સમય નિયંત્રણ’ નામ આપે છે. નીચેના કોષ્ટકમાં નજર નાખો. સમય આયોજનનું [...]

 • 🪔

  સમયનું આયોજન : પહેલી બાબતો પહેલાં

  ✍🏻 સ્વામી સર્વપ્રિયાનંદ

  february 2014

  Views: 490 Comments

  રામકૃષ્ણ સંઘના સંન્યાસી સ્વામી સર્વપ્રિયાનંદ રામકૃષ્ણ મિશન વિદ્યાપીઠ, દેવઘર, ઝારખંડમાં ૧૯૯૪માં જોડાયા. તેમણે દેવઘર વિદ્યાપીઠ, હાયર સૅકન્ડરી સ્કૂલ તેમજ શિક્ષણ મંદિર, શિક્ષક તાલીમ ભવન, બેલુર [...]