• 🪔 આત્મ-વિકાસ

    આગળ ચાલો

    ✍🏻 સ્વામી આત્મસ્થાનંદ

    March 1998

    Views: 1030 Comments

    શ્રીમત્ સ્વામી આત્મસ્થાનંદજી મહારાજ સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશનના ઉપાધ્યક્ષ છે. - સં. આપણું જીવન હંમેશાં પ્રગતિશીલ રહેવું જોઈએ. નદીનું પાણી પ્રવાહિત હોય તો [...]