• 🪔 આત્મ-વિકાસ

  મરણનું સ્મરણ રાખી જીવનવ્યવહાર કરો

  ✍🏻 વિનોબા ભાવે

  September 1998

  Views: 120 Comments

  હંમેશાં મરણનું સ્મરણ રાખી જીવનનો વ્યવહાર કરો. મરણનું સ્મરણ રાખીને જીવવાની વધારે જરૂર એટલા માટે છે કે મરણની ભયાનકતાનો સામનો કરી શકાય. સંત એકનાથના જીવનનો [...]

 • 🪔 આત્મ-વિકાસ

  આગળ ચાલો

  ✍🏻 સ્વામી આત્મસ્થાનંદ

  March 1998

  Views: 1460 Comments

  શ્રીમત્ સ્વામી આત્મસ્થાનંદજી મહારાજ સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશનના ઉપાધ્યક્ષ છે. - સં. આપણું જીવન હંમેશાં પ્રગતિશીલ રહેવું જોઈએ. નદીનું પાણી પ્રવાહિત હોય તો [...]