• 🪔 જ્ઞાન-ગમ્મત

  વિવેકાનંદ ક્રોસવર્ડ

  ✍🏻

  November 2022

  Views: 870 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતના દીપોત્સવી 2022ના અંકમાંથી આ ક્રોસવર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ અંક આપ ઓનલાઈન નિ:શુલ્ક વાંચી શકો છો: vivekananda.live/jyot/october-2022 30 નવેમ્બર પહેલાં જો તમે સાચા [...]

 • 🪔 જ્ઞાન-ગમ્મત

  વિવેકાનંદ ક્રોસવર્ડ – સપ્ટેમ્બર 2022

  ✍🏻

  September 2022

  Views: 5442 Comments

  ‘શાંતિ પ્રાપ્તિના ઉપાયો’ શ્રીમા શારદાદેવીની પુસ્તિકામાંથી આ ક્રોસવર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તિકા આપ ઓનલાઈન નિ:શુલ્ક વાંચી શકો છો: vivekananda.live/eshop/free-ebooks/ 30 સપ્ટેમ્બર પહેલાં જો તમે [...]

 • 🪔 જ્ઞાન-ગમ્મત

  વિવેકાનંદ ક્રોસવર્ડ - ઓગસ્ટ 2022

  ✍🏻

  August 2022

  Views: 6230 Comments

  ‘શિકાગો વ્યાખ્યાન’ સ્વામી વિવેકાનંદની પુસ્તિકામાંથી આ ક્રોસવર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તિકા આપ ઓનલાઈન નિ:શુલ્ક વાંચી શકો છો: vivekananda.live/eshop/free-ebooks/ 31 ઓગસ્ટ પહેલાં જો તમે સાચા [...]

 • 🪔 જ્ઞાન-ગમ્મત

  વિવેકાનંદ ક્રોસવર્ડ - જુલાઈ 2022

  ✍🏻

  July 2022

  Views: 4820 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતના આ અંકના ઠાકુર, મા, સ્વામીજીના ઉપદેશોના આધારે આ ક્રોસવર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. તમે આ અંકના લેખો વાંચશો એટલે બધી ચાવીઓ મળી જશે. માટે [...]

 • 🪔 જ્ઞાન-ગમ્મત

  વિવેકાનંદ ક્રોસવર્ડ - જૂૃન 2022

  ✍🏻

  June 2022

  Views: 7130 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતના આ અંકના ઠાકુર, મા, સ્વામીજીના ઉપદેશોના આધારે આ ક્રોસવર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. તમે આ અંકના લેખો વાંચશો એટલે બધી ચાવીઓ મળી જશે. માટે [...]

 • 🪔 જ્ઞાન-ગમ્મત

  વિવેકાનંદ ક્રોસવર્ડ

  ✍🏻

  May 2022

  Views: 5290 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદના ભારતભ્રમણના પ્રસંગોના આધારે આ ક્રોસવર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. બધા સંદર્ભ ‘યુગનાયક વિવેકાનંદ’ પુસ્તકમાં મળશે. જો ૧ જૂન, પહેલાં આપ આ કોયડો ઉકેલી શકો [...]