• 🪔 ધર્મતત્ત્વ

    ધર્મદ્રષ્ટિ અને તેનું ઊર્ધ્વીકરણ

    ✍🏻 પંડિત સુખલાલ

    February 2001

    Views: 430 Comments

    ઊર્ધ્વીકરણનો અર્થ છે શુદ્ધિકરણ તેમજ વિસ્તારીકરણ ધર્મદૃષ્ટિ જેમ જેમ શુદ્ધ થાય અને શુદ્ધ કરાય તેમ જ તેનો વિસ્તાર થાય અર્થાત્ માત્ર વ્યક્તિગત ન રહેતાં તેનું [...]