• 🪔 મનોવિજ્ઞાન

  મનોમીમાંસા : પશ્ચિમની અને ભારતની

  ✍🏻 કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી

  June 2000

  Views: 500 Comments

  ભારતીય મનોવિજ્ઞાનના આ ત્રણ મુખ્ય પ્રવાહો છે. જો કે પૃથ્વી, જળ, તેજ અને વાયુના રાસાયણિક મિશ્રણથી જ મન કે આત્માની ઉત્પત્તિ માનનાર ચાર્વાકોનું કેવળ ભૌતિકવાદી [...]

 • 🪔 મનોવિજ્ઞાન

  મનોમીમાંસા : પશ્ચિમની અને ભારતની

  ✍🏻 કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી

  May 2000

  Views: 470 Comments

  પશ્ચિમમાં મનોવિજ્ઞાનનો એક સ્વતંત્ર જ્ઞાનશાખા તરીકે પ્રારંભ થયા પછી વિજ્ઞાનીઓનું ધ્યાન મન તરફ વધુ વળ્યું. અને થોડા જ વખતમાં ત્યાં મનોવિજ્ઞાને ખૂબ ઝડપથી વિકાસ કર્યો. [...]

 • 🪔 મનોવિજ્ઞાન

  એકાગ્રતા અને ધ્યાનનું મનોવિજ્ઞાન

  ✍🏻 સ્વામી અખિલાનંદ

  February 1998

  Views: 1250 Comments

  બ્રહ્મલીન સ્વામી અખિલાનંદજી (૧૯૨૬-૧૯૬૨) રામકૃષ્ણ સંઘના સંન્યાસી હતા. શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ પાસેથી મંત્ર દીક્ષા થયા પછી તેમને વેદાંતના પ્રચાર કાર્ય માટે અમેરિકા [...]

 • 🪔 મનોવિજ્ઞાન

  એકાગ્રતા અને ધ્યાનનું મનોવિજ્ઞાન

  ✍🏻 સ્વામી અખિલાનંદ

  January 1998

  Views: 1020 Comments

  બ્રહ્મલીન સ્વામી અખિલાનંદજી (૧૯૨૬-૧૯૬૨) રામકૃષ્ણ સંઘના સંન્યાસી હતા. શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ પાસેથી મંત્ર દીક્ષા થયા પછી તેમને વેદાંતના પ્રચાર કાર્ય માટે અમેરિકા [...]

 • 🪔 મનોવિજ્ઞાન

  અભ્યાસ યોગ

  ✍🏻 સ્વામી વિરજાનંદ

  March 1998

  Views: 840 Comments

  શ્રીમત્ સ્વામી વિરજાનંદજી મહારાજ (૧૮૭૫-૧૯૫૧) સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના છઠ્ઠા પરમાધ્યક્ષ હતા. તેમણે શ્રીમા શારદાદેવી પાસેથી મંત્રદીક્ષા અને સ્વામી વિવેકાનંદજી પાસેથી સંન્યાસદીક્ષા મેળવી હતી. [...]