• 🪔 નિવેદિતાવાણી

    કલાની ઉત્કૃષ્ટતા

    ✍🏻 ભગિની નિવેદિતા

    november 2016

    Views: 2010 Comments

    ચિત્ર એ ફોટોગ્રાફ નથી. કળા એ માત્ર વિજ્ઞાન નથી. સર્જન એ માત્ર કલ્પનાવિહાર નથી. એ નિશ્ર્ચિત છે કે કલાની દૃષ્ટિએ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય જે મહત્તર [...]