• 🪔 પર્યાવરણ

  પ્રકાશનું પ્રદૂષણ

  ✍🏻 સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

  February 2022

  Views: 3210 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, 'વિસ્તાર એ જ જીવન છે અને સંકુચિતતા એ મૃત્યુ.'

 • 🪔

  પર્યાવરણ, જંગલ અને માનવ

  ✍🏻 ડૉ. ચેતના માંડવિયા

  July 1991

  Views: 990 Comments

  આ સૃષ્ટિના ચેતન જીવો અને અચેતન વસ્તુઓ કોઈ અલૌકિક શક્તિથી એકબીજા સાથે સંબંધિત છે. નદીઓ, પર્વતો, સમુદ્રો, આકાશ, તારા, ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, મનુષ્યો, [...]