• 🪔 સત્ય કથા

    કુદરતની કલમે

    ✍🏻 બલદેવભાઈ ઓઝા

    June 1997

    Views: 1010 Comments

    શ્રી બલદેવભાઈ ઓઝા હાલ રાજકોટ જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રમાં મૅનૅજર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. આજે સમાજમાં જ્યારે મૂલ્યોને વળગી રહેવું ‘વેદિયાવેડા’ કહેવાય છે ત્યારે તેઓ [...]