• 🪔 શાંતિ

  મનની શાંતિ - ૨

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  June 2001

  Views: 490 Comments

  એટલું નિશ્ચિત માનજો કે કોઈ મનુષ્ય ભલેને ગમે તેટલો ખરાબ હોય અને આખી દુનિયાએ ભલે એનો ત્યાગ કર્યો હોય પણ ઈશ્વરનો પ્રેમ તો જેટલો માનવ [...]

 • 🪔 શાંતિ

  મનની શાંતિ - ૧

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  May 2001

  Views: 450 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ સંન્યાસી શિષ્ય સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદજી મહારાજના મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક ‘The Message of Eternal Wisdom’ના ‘Consolations’નો શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ વાચકોના લાભાર્થે અહીં [...]