• 🪔 શારદામઠ

    ‘હું સ્ત્રીઓના મઠની સ્થાપના કરીશ’

    ✍🏻 જ્યોતિબહેન થાનકી

    May 2000

    Views: 640 Comments

    सैषम प्रसन्ना वरदा नृणाम्‌ भवती मुक्तये। ‘જ્યારે તે પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે તે વરદાન આપનાર અને માનવીની મુક્તિદાતા બને છે.’ પૂજા અને પ્રણામ દ્વારા જગન્માતાને [...]