• 🪔

    શ્રીમા શારદાદેવીના ઉપદેશો

    ✍🏻

    October 1991

    Views: 450 Comments

    સાધના ભગવાનનાં પાદપદ્મમાં મન સ્થિર રાખવું અને તેમના ચિતનમાં ડૂબી જવું, એનું નામ સાધના. એકાંત જગ્યામાં સાધના કરવાની ખાસ જરૂર છે. છોડ નાના હોય, ત્યારે [...]