• 🪔 વિવેચના

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવની પ્રાસંગિકતા

  ✍🏻 સ્વામી આત્મદિપાનંદ

  april 2019

  Views: 1610 Comments

  આજે આપણે ભગવાન શ્રીરામકૃષ્ણદેવની પ્રાસંગિકતા શું છે તે વિશે થોડું ચિંતન કરીશું. એક વ્યક્તિ કે જે સંપૂર્ણ નિર્લેપ, પૂર્ણ કામકાંચન ત્યાગી, જેને જગત સાથે કંઈ [...]

 • 🪔 વિવેચના

  સ્વામી વિવેકાનંદ - નૂતન ભારતના પ્રતીક

  ✍🏻 શ્રી ભરત ના. ભટ્ટ

  october 2016

  Views: 1950 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદ એ રેને'સાં (Renaissance) પછી આરંભાયેલા આધુનિક વિશ્વના મહામાનવ કહેવાય છે. ઈ.સ. પૂર્વે છઠ્ઠી સદીમાં ચીનથી ગ્રીસ સુધીના પટ્ટામાં વિશ્વે એક સાથે ૬-૭ યુગપુરુષોને [...]