• 🪔 વિવેકચિંતન

    પરીક્ષાઓ મહત્ત્વની છે પણ જીવનનો નાનો અંશ છે

    march 2018

    Views: 1410 Comments

    સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, ‘કેળવણી એટલે માનવની ભીતર રહેલી પૂર્ણતાનું પ્રગટીકરણ.’ અત્યારની કેળવણી-પદ્ધતિમાં પરીક્ષાઓ આપણા અભ્યાસની તુલા બની ગઈ છે. વાસ્તવમાં એ તો થોડા અભ્યાસ [...]