• 🪔 યુવા માર્ગદર્શન

  યુવા માર્ગદર્શન

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  october 2015

  Views: 760 Comments

  યુવાનો અને શાણપણ યુવાન! કેવો ઉત્તેજક શબ્દ! જ્યારે તમે આ શબ્દ સાંભળો છો ત્યારે તમારા લોહીની નળીઓમાંથી પસાર થતો રોમાંચ અનુભવતા નથી! યુવાન શક્તિ અને [...]

 • 🪔 યુવા માર્ગદર્શન

  યુવાનોને માર્ગદર્શનની જરૂર છે

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  june 2015

  Views: 720 Comments

  સંપાદકીય નોંધ : બ્રહ્મલીન સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદજી બેલગામ આશ્રમના અધ્યક્ષ હતા. એમણે કન્નડ ભાષામાં લખેલ ‘યુવાશક્તીય રહસ્ય’ના અંગ્રેજી અનુવાદ Youth And Vitality! નો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ [...]