દરેક દેશોમાં અનિષ્ટો તો હોય છે પણ તે ધર્મને લીધે નહિ, પરંતુ ધર્મ ન હોવાને લીધે. તેથી દોષ ધર્મનો નહિ પણ લોકોનો છે. (Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 6, Pg. 255)

In every country the evils exist not with, but against, religion. Religion therefore is not to blame, but men.

ఏ దేశంలోనైనా అనర్థాలు మతం (ధర్మం) లో లేవు. అవి మత నిరసనంలోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పంతా మనుషులలోనే ఉందిగాని మతంలో లేదు.

प्रत्येक देश में बुराइयाँ धर्म के कारण नहीं, बल्कि धर्म को न मानने के कारण ही विद्यमान हैं। अत: धर्म का कोई दोष नहीं, दोष मनुष्यों का है।

ఏ దేశంలోనైనా అనర్థాలు మతం (ధర్మం) లో లేవు. అవి మత నిరసనంలోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పంతా మనుషులలోనే ఉందిగాని మతంలో లేదు.

Total Views: 100
Bookmark(0)