જેમ આપણા દેશમાં સામાજિક સદ્ગુણોની ઊણપ છે, તેમ અમેરિકામાં આધ્યાત્મિકતાની ઊણપ છે. હું તેમને આધ્યાત્મિકતા આપું છું અને તેઓ મને પૈસા આપે છે. મારું ધ્યેય સિદ્ધ કરતાં મને કેટલો સમય લાગશે તે હું જાણતો નથી… આ લોકો દંભી નથી અને ઈર્ષા તો તેમનામાં છે જ નહિ. હિંદુસ્તાનમાં હું કોઈ પર આધાર નહિ રાખું.

As our country is poor in social virtues, so this country [America] is lacking in spirituality. I give them spirituality, and they give me money. I do not know how long I shall take to realise my end… These people are not hypocrites, and jealousy is altogether absent in them. I depend on no one in Hindusthan. (Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 6, Pg. 255)

যেমন আমাদের দেশে social virtue-র (সমাজ-হিতকর গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই, এদের sprituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কত দিনে সিদ্ধকাম হবো জানি না, আমাদের মত এরা hypocrite (কপট) নয়, আর jealousy (ঈর্ষা) একেবারে নাই। হিন্দুস্তানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না।

మన దేశంలో సాంఘిక సుగుణాలు లోపించినట్లే ఈ దేశంలో ఆధ్యాత్మికత లోపించింది. నేను వారికి వారినుండి ధనం ఆధ్యాత్మికతను ప్రసాదించి, వారినుండి సంపాదిస్తాను. ఈ లక్ష్య సాధనకు నాకు ఎంతకాలం పట్టుతుందో తెలియడంలేదు. ఇక్కడి వారు మోసగాళ్లు కాదు. వారిలో అసూయ అనేది కానరాదు. ఆధారపడను. భారతదేశంలో నే నెవ్వరిపైనా

जैसे हमारे देश में सामाजिक गुणों का अभाव है, वैसे यहाँ (अमरिका में) आध्यात्मिकता का अभाव है। मैं इन्हें आध्यात्मिकता का प्रदान कर रहा हूँ और ये मुझे धन दे रहे हैं। मैं कितने दिनों में कृतकार्य हूँगा, यह नहीं जानता। हमारे समान ये लोग पाखण्डी नहीं और इनमें ईर्ष्या बिलकुल नहीं है। मैं किसी भी भारतवासी के भरोसे नहीं हूँ।

మన దేశంలో సాంఘిక సుగుణాలు లోపించినట్లే ఈ దేశంలో ఆధ్యాత్మికత లోపించింది. నేను వారికి వారినుండి ధనం ఆధ్యాత్మికతను ప్రసాదించి, వారినుండి సంపాదిస్తాను. ఈ లక్ష్య సాధనకు నాకు ఎంతకాలం పట్టుతుందో తెలియడంలేదు. ఇక్కడి వారు మోసగాళ్లు కాదు. వారిలో అసూయ అనేది కానరాదు. ఆధారపడను. భారతదేశంలో నే నెవ్వరిపైనా

Total Views: 160
Bookmark (0)