• ખંડ 10: અધ્યાય 1

    શ્રીરામકૃષ્ણે બેલઘરિયામાં શ્રીયુત્ ગોવિંદ મુખર્જીને ઘેર પધરામણી કરી છે. આજ રવિવાર, ૭ ફાલ્ગુન, ૧૮મી ફેબ્રુઆરી, ઈ.સ. ૧૮૮૩. માઘ સુદ બારસ, [...]