• ખંડ 25: અધ્યાય 3 : નવાઈ ચૈતન્ય, નરેન્દ્ર, બાબુરામ, લાટુ, મણિ, રાખાલ, નિરંજન, અધર

    ઠાકુર પોતાના ઓરડામાં આવીને બેઠા છે. બલરામ કેરીઓ લઈ આવ્યા હતા. ઠાકુર શ્રીયુત્ રામ ચેટર્જીને કહે છે કે તમારા છોકરા [...]

  • ખંડ 25: અધ્યાય 2 : ઠાકુર સમાધિમાં અને જગન્માતા સાથે વાર્તાલાપ – પ્રેમતત્ત્વ

    એ ગીત ગાતાં ગાતાં ઠાકુર સમાધિ-મગ્ન થયા. ભક્તો બધા સ્તબ્ધ થઈને નીરખી રહ્યા છે. થોડીક વાર પછી કંઈક સ્વસ્થ થઈને [...]

  • ખંડ 25: અધ્યાય 1 : શિવપુરના ભક્તો સાથે યોગતત્ત્વ કથા – કુંડલિની અને ષટ્ચક્ર-ભેદ

    ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ દક્ષિણેશ્વર મંદિરે બપોરે જમ્યા પછી ભક્તો સાથે બેઠા છે. સમય આશરે બપોરના બે. શિવપુરથી બાઉલ સંપ્રદાયની મંડળી અને [...]