• ખંડ 29: અધ્યાય 2 : વિજય ગોસ્વામીને ઉપદેશ

    વિજય હજી એ વખતે પણ સાધારણ બ્રાહ્મ-સમાજના અનુયાયી અને પગારદાર ઉપદેશક હતા. પરંતુ આજકાલ એ બ્રાહ્મ-સમાજના બધા નિયમો માનીને ચાલી [...]

  • ખંડ 29: અધ્યાય 1 : ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ સાધારણ બ્રાહ્મ-સમાજના મંદિરમાં

    (માસ્ટર, હાજરા, વિજય, શિવનાથ, કેદાર) આજે શ્રીરામકૃષ્ણ કોલકાતા શહેરમાં આવ્યા છે. સપ્તમી-પૂજા, શુક્રવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ઈ.સ. ૧૮૮૪. ઠાકુરનાં હજી ઘણાં [...]