• ખંડ 30: અધ્યાય 2 : ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ ભક્તો સાથે

    કીર્તન પૂરું થયા પછી ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ, વિજય, નરેન્દ્ર અને બીજા ભક્તો બેઠા. સૌની નજર ઠાકુર પર. સંધ્યા થવાને થોડીક વાર [...]

  • ખંડ 30: અધ્યાય 1 : મહા-અષ્ટમી દિવસે રામના ઘરે શ્રીરામકૃષ્ણ

    (વિજય, કેદાર, રામ, સુરેન્દ્ર, ચુની, નરેન્દ્ર, નિરંજન, બાબુરામ, માસ્ટર) આજ રવિવાર, મહા-અષ્ટમી. ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ઈ.સ. ૧૮૮૪. ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ કોલકાતામાં માતાજીનાં [...]