• 🪔

  ઈસ્લામ ધર્મ

  ✍🏻 અકબર અલી જસદણવાળા

  October 1991

  Views: 400 Comments

  પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન શ્રી અકબરઅલી જસદણવાળા પોતાના આ સંક્ષેપ લેખમાં ઈસ્લામ ધર્મની રૂપરેખા આપી દર્શાવે છે કે ઈસ્લામનો પ્રકાશ અન્ય ધર્મોના જેવો જ છે. મારે આપને [...]

 • 🪔

  ઘડતર

  ✍🏻 અકબરઅલી જસદણવાલા

  October-November 1994

  Views: 880 Comments

  ચૈતન્યનો સ્વભાવ છે કે ક્રિયાશીલ રહેવું. એ પણ હકીકત છે કે એ ક્રિયા બહુધા રચનાત્મક હોય છે...માનવી તો ઘડવૈયો છે. તે કંઈકને કંઈક ઘડ્યા જ [...]