• 🪔 ચારિત્ર્ય વિકાસ

  ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું?

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  August 2000

  Views: 1080 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) સુનિયંત્રિત જીવન - ચારિત્ર્યનું રહસ્ય બેશક, આપણે માનવીય વિચારધારામાંથી પ્રાપ્ત થયેલા મહાનતમ ભાવો કે જે ખુલ્લા અને અસીમ છે, તેના પર ચર્ચા કરી. [...]

 • 🪔 ચારિત્ર્ય વિકાસ

  ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું?

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  July 2000

  Views: 2390 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ૬. ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું? કોણ એવું ન ઇચ્છે કે આવી બાબતો એમના જીવનમાં ન બને? અને આપણે પણ જો એવું જ ઇચ્છીએ [...]

 • 🪔 ચારિત્ર્ય વિકાસ

  ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું?

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  June 2000

  Views: 930 Comments

  સ્વામી બુધાનંદ કૃત આ લેખ રામકૃષ્ણ સંઘના અંગ્રેજી માસિક ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’ના ડિસેમ્બર ૧૯૬૯ના અંકમાં સંપાદકીય લેખરૂપે પ્રગટ થયો હતો. ત્યારબાદ સુધારા વધારા કરીને ૧૯૮૩ના મે [...]