• 🪔 (એકાંકી)

  જનગણના ફિરસ્તા - સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 સ્વામી જિતાત્માનંદ

  January 1992

  Views: 650 Comments

  (દૃશ્ય : સવારનો પહોર; પાર્શ્વભૂમિમાંથી પક્ષીઓનો કલરવ સંભળાય છે. એક ઝાડ નીચે બેસીને સ્વામીજી ધ્યાન કરી રહ્યા છે. પાર્શ્વભૂમિમાંથી આગગાડીની સિસોટીનો અવાજ સંભળાય છે. રંગમંચના [...]

 • 🪔 (એકાંકી)

  વિજયનો પરાજય

  ✍🏻 સ્વામી જિતાત્માનંદ

  August 1991

  Views: 1310 Comments

  પાત્રો : અશોક : મગધનો રાજા મંત્રી સેનાપતિ પ્રથમ સૈનિક બીજો સૈનિક ઉપગુપ્ત : એક બૌદ્ધ ભિક્ષુ દૃશ્ય : યુદ્ધ શિબિરનો અંદરનો ભાગ. એમાંથી પાછળના [...]

 • 🪔 એકાંકી નાટિકા

  વિવેકાનંદ : પરિવ્રાજક પયગંબર

  ✍🏻 બોધિસત્ત્વ

  January 1991

  Views: 900 Comments

  (ઈ. ૧૮૯૨ની શરૂઆત. ક્રાંગાનોર (કેરાલા)ના એક મંદિરમાં વહેલી સવારનો સમય. મંદિરના બે સાધુ દરવાજા પાસે ઊભા ઊભા શ્લોક બોલે છે અને ક્રાંગાનોરના રાજકુંવરોના આગમન માટે [...]