• 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશ

  સંસાર અને અધ્યાત્મ-સાધના

  ✍🏻

  October 2001

  Views: 420 Comments

  વૈકુંઠ - અમે સંસારી માણસો, અમને કાંઈક કહો. શ્રીરામકૃષ્ણ - ઈશ્વરને ઓળખીને, એક હાથ ઈશ્વરના ચરણકમળમાં રાખીને, બીજે હાથે સંસારનું કામકાજ કરો. વૈકુંઠ - મહાશય, [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશ

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ

  April-May 1996

  Views: 2110 Comments

  પ્રથમ અવસ્થામાં નિર્જન જગ્યાએ બેસી મનને સ્થિર કરવું. તેમ ન કરીએ તો ઘણું ઘણું દેખીએ-સાંભળીએ તેથી મન ચંચળ થઈ જાય. જેમ દૂધ ને પાણી ભેળાં [...]

 • 🪔

  શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશ

  ✍🏻

  October 1990

  Views: 1040 Comments

  પ્રથમ અવસ્થામાં નિર્જન જગ્યાએ બેસી મનને સ્થિર કરવું. તેમ ન કરીએ તો ઘણું ઘણું દેખીએ-સાંભળીએ તેથી મન ચંચળ થઈ જાય. જેમ દૂધ ને પાણી ભેળાં [...]