• 🪔 ઇતિહાસ સંશોધન

    સિંધુલિપિનો વિવરણ-ઉકેલ અને વૈદિક સંસ્કૃતિ

    ✍🏻 સ્વામી મુખ્યાનંદ

    October 2001

    Views: 500 Comments

    શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ઠ સંન્યાસી સ્વામી મુખ્યાનંદજી મહારાજ સુખ્યાત લેખક તરીકે જાણીતા છે અને એમણે અનેક મૌલિક ગ્રંથોનું સર્જન કર્યું છે. મે, ૨૦૦૧ના ‘વેદાંત કેસરી’માં મૂળ [...]