• 🪔 ગઝલ

  ચાલ્યા અમે

  ✍🏻 હરીશ પંડ્યા

  શ્વાસની પોઠો લઇ ચાલ્યા અમે વેદના અગણિત લઇ ચાલ્યા અમે ફૂલ મારગમાં મળે તો શું કરું? ઘાવ નીતરતા લઇ ચાલ્યા અમે સાથ બે પળનો હતો[...]

 • 🪔 ગઝલ

  ગઝલ

  ✍🏻 હરીશ પંડ્યા

  જીવનના રસ્તા ક્યાં સીધા, આવે એમાં અગણિત બાધા. શ્વાસ-વસ્ત્ર તો છે ફાટેલાં, કરશો એમાં ક્યાંથી સાંધા, ફૂલ તમે ના ચૂંટો એમ જ, કંટક લેશે એમાં[...]

 • 🪔 ગઝલ

  જુદું જ ગણિત

  ✍🏻 ઉશનસ્

  (ગઝલ) ક્યાં કશું ય સ્થૂલ નથી, સ્થગિત નથી, તું ગણે છે એવું એ ગણિત નથી, જુદાઈ હોય તો ને હોય પ્રાર્થના! પ્રાર્થનાએ ઓછી જરા પ્રીત[...]