• 🪔 અવગાહન

    ડૂબ ડૂબ રૂપસાગરે મારા મન

    ✍🏻 પ્રો. જે. સી. દવે

    May 1990

    Views: 1070 Comments

    ‘શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત’ના ત્રણ ભાગમાં શ્રીઠાકુરના શ્રીમુખે તેમ જ અન્ય ભક્તો દ્વારા ગવાયેલ અનેક ભજનો છે. પ્રસંગમાંથી જાણે સ્વાભાવિક રીતે પ્રસ્ફટિત થયાં હોય તેવાં ને ભજન-નિધિની [...]