• 🪔 કટાક્ષિકા

    કટાક્ષિકા : વિચારવા જેવી વાત

    ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

    April 1994

    Views: 1670 Comments

    એક ભક્ત દેવનાં દર્શન કરીને કૃતાર્થ થવા માટે મંદિરમાં આવ્યો. દર્શનથી તેનામાં આનંદ અને ભક્તિનો ઊભરો આવ્યો. એ ઊભરાનો જાણે બદલો વાળવો હોય તેમ તેણે [...]