• 🪔 ખગોળવિજ્ઞાન

    હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ

    ✍🏻 સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

    આજે અવકાશના રહસ્યોનો તાળો મેળવવા માટે પૃથ્વીના પ્રદુષણથી ઉપર ઊઠી અવકાશની સફર કરવી પડે છે.