• 🪔

    મારા પિતરાઈઓ

    ✍🏻 સ્વામી આનંદ

    May 1993

    Views: 840 Comments

    ----ની સંખ્યા, જેમાં માનવજન્મ મળવો દુર્લભ મનાયો છે એવા આપણા આ ભારત દેશમાં, બાવન લાખની ગણાય છે. આ આંકડો દાયકાઓથી પ્રચલિત છે. તેથી ઘણાઓ કહે [...]