• 🪔 કાવ્ય

    ભગિની નિવેદિતા : હે આંગ્લ નારી!

    ✍🏻 હીરાબહેન પાઠક

    April-May 1996

    Views: 1430 Comments

    તપ અનર્ગળ ને તું આર્ય! ના રાજસી ભભકની ભૂરકીથી ભ્રાન્ત દૂરે વિદેશ કંઈ યોજનાથી અગ્રગણ્ય આ પુણ્યભૂમિથી પ્રભાવિત, આવવું થૈ ‘સ્વામી’ની પાછળ જ પાછળ પ્રેરણા [...]