• 🪔

    ટ્રસ્ટીશીપ મૅનેજમૅન્ટ વિશેના મારા અનુભવો

    ✍🏻 કાંતિસેન શ્રોફ

    ગાંધીજીએ ટ્રસ્ટીશીપ મૅનેજમૅન્ટની વાત કરી હતી. તેના મૂળમાં ઋષિઓની અનુભૂતિઓ રહેલ છે. ‘ઈશાવાસ્યમ્ ઈદમ્ સર્વમ્’ જેવા વિચારોનું પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિમાં આચરણ શક્ય છે? આવો પ્રશ્ન આપણા[...]