• 🪔

    અનંત સ્વરૂપ શ્રીરામકૃષ્ણ

    ✍🏻 સ્વામી સમચિત્તાનંદ

    તાજેતરમાં શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટની મુલાકાતે આવેલ રામકૃષ્ણ મિશન, સિંગાપુરના સ્વામી સમચિત્તાનંદજી મહારાજે ભક્તજનો સમક્ષ આપેલ પ્રવચનનો ભાવ વાચકોના લાભાર્થે પ્રસ્તુત છે. - સં. શ્રીઠાકુર તો[...]