• 🪔 આવરણ ચિત્ર ભૂમિકા

    ગાયત્રી

    ✍🏻 સ્વામી જિતાત્માનંદ

    ॐ भूर्भुव: स्व:। ॐ तत्सवितुर्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात् ‘ઓમ્, અમે તે સવિતાના વરેણ્ય તેજનું ધ્યાન ધરીએ છીએ. તે આ માનવજગતમાં પરમતત્ત્વની[...]