• 🪔 દર્શન

    શ્રીરામકૃષ્ણદેવના દર્શનની વિશિષ્ટતા

    ✍🏻 કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રી

    December 1998

    Views: 100 Comments

    (ગતાંકથી ચાલુ) માનવના આધ્યાત્મિક જીવનના ઉચ્ચતમ લક્ષ્યના સંબંધમાં ધાર્મિક લોકોમાં મતભેદો હતા અને છે પણ. કેટલાક કહે છે કે નિર્ગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર જ માનવના આધ્યાત્મિક [...]