• 🪔

  ભગવદ્ ગીતામાં કાર્ય-નીતિના દશ સિદ્ધાંતો - ૨

  ✍🏻 સ્વામી અભિરામાનંદ

  september 2014

  Views: 1240 Comments

  (ગતાંકથી આગળ...) ત્રણ સિદ્ધાંતો : પ્રકૃતિ માતા પાસેથી પાઠ બીજા પ્રકારની કાર્ય નૈતિકતા આપણને માતા પ્રકૃતિ પાસે લઈ જાય છે. અહીં, શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં ‘યજ્ઞ’નો ખ્યાલ [...]

 • 🪔

  ભગવદ્ ગીતામાં કાર્ય-નીતિના દશ સિદ્ધાંતો - ૧

  ✍🏻 સ્વામી અભિરામાનંદ

  august 2014

  Views: 1560 Comments

  ‘વેદાન્ત કેસરી’ના ડિસેમ્બર, ૨૦૦૮ના અંકમાં શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ, ચેન્નઈના વરિષ્ઠ સંન્યાસી સ્વામી અભિરામાનંદજીના મૂળ અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો શ્રીહરેશભાઈ ધોળકિયાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. [...]