• 🪔 આરોગ્ય

    સારા-સાજા થવામાં આશા અને શ્રદ્ધાનું મહત્ત્વ

    ✍🏻 ડૉ. અમૃત આર. પટેલ

    march 2019

    Views: 1400 Comments

    થોડાં વર્ષો પહેલાં પરિચારિકાઓના એક સમૂહે મને ડૉ. જોનાથન નામના કેન્સરના દર્દી સાથે વાતચીત કરવા વિનંતી કરી. તેઓ ફિઝિશિયન હતા અને એમના રોગનું નિદાન હમણાં [...]