• 🪔

    ભણતરની ભૂખ

    ✍🏻 બાબુભાઈ ઢોલરીયા ડો.

    (મન હોય તો માળવે જવાય તેને ચરિતાર્થ કરનાર ‘રોંઢા વેળા’નામના આત્મકથા પુસ્તકમાંથી ‘ભણતરની ભૂખ’લેખ અત્રે પ્રસ્તુત છે. - સં) દિવાળી બાદ પ્રાથમિક શાળાંત આપવાની માહિતી[...]