• 🪔 કાવ્ય

    અદ્વૈત

    ✍🏻 જયન્ત વસોયા

    May 1994

    Views: 1510 Comments

    અદ્વૈત (શિખરિણી) મને તો લાગે છે અચરજ ઘણું સૃષ્ટિભરની લીલા ન્યાળી ગેબી, ગગન પર જ્યાં સૂરજ તપે દિને, રાતે પાછું તિમિર પ્રસરે; ગૂઢ યતિ શી [...]