• 🪔

  ગાંધી વંદના!

  ✍🏻 જયંતિ ધોકાઈ

  February 1992

  Views: 280 Comments

  અહિંસાનો એ પૂજારી જીવનભર લડ્યો હિંસા સામે, ‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ ગાતો રહ્યો - ગાતો જ રહ્યો, ને આખરે એ પોતડીભેર ભેટ્યો હિંસાને! રે! કમનસીબી દેશની!!! [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  ગાંધી વંદના

  ✍🏻 જયંતિ ધોકાઈ

  January 1991

  Views: 610 Comments

  હવે કોઈ હયાં ગાંધી વંદનાનાં ગીતો ના ગાશો! ગાંધીજીના એ ત્રણે વાંદરા બૂરું બોલીને બૂરું જોઈને, ને બૂરું સાંભળીને બુઢ્ઢા બની ગયા છે! ને એ [...]