• 🪔 પ્રાસંગિક

    ચૂપકે ચૂપકે બોલ મૈના

    ✍🏻 જૂથિકા રોય

    (જૂથિકા રોય ભારતનાં સુખ્યાત ભજન ગાયિકા છે. એમનો મધુર કોકિલ કંઠ શ્રોતાઓને કલાકોના કલાકો સુધી જકડી રાખે છે. એમની આત્મકથા ‘ચૂપકે ચૂપકે બોલ મૈના’નું ગુજરાતી[...]