• 🪔 દીપોત્સવી

    ભારતના નવજાગરણના અગ્રદૂત સ્વામી વિવેકાનંદ

    ✍🏻 કનૈયાલાલ મુનશી

    november 2013

    Views: 1260 Comments

    ગુજરાતી સાહિત્યના મહારથી અને સુખ્યાત ચિંતક, કેળવણીકાર અને રાજનીતિજ્ઞ કનૈયાલાલ મુનશીના મૂળ અંગ્રેજીમાં ‘વિવેકાનંદ હીઝ ગોસ્પેલ ઓફ મેન મેકિંગ’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ [...]