• 🪔 આરોગ્ય

    ભોજન અને સ્વાસ્થ્ય

    ✍🏻 ડૉ. કવિતા વ્યાસ (આયુર્વેદાચાર્ય)

    april 2017

    Views: 1810 Comments

    અંગે્રજીમાં કહેવત છે કે Prevention is better than cure. આયુર્વેદ પણ આ જ સિદ્ધાંત બતાવે છે કે સ્વાસ્થ્યની જાણકારી એ રોગનો ઇલાજ કરવા કરતાં ક્યાંય [...]