• 🪔 કાવ્ય

  પ્રભુ, હું તને ચાહું છું

  ✍🏻 મહેશચંદ્ર ‘નિસ્તેજ’

  May 1997

  Views: 730 Comments

  હૃદયની કોઈ ભાષા ન હોય લાગણીને કોઈ વાચા ન હોય આંખો કહેવા ધારે કશુંક ને આંસુઓના ખુલાસા ન હોય સ્ફૂટ-અસ્ફૂટ બે શબ્દ જો હોય ઊર્મિના [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  પ્રેમ નામે પંખી

  ✍🏻 મહેશચંદ્ર ‘નિસ્તેજ’

  April-May 1996

  Views: 1400 Comments

  કાશ! કે આ આકાશ આખું ઊડી જાય ને રહી જાય માત્ર પંખી; આકાશનું અસ્તિત્વ આપણી આંખો લઈ લે. કાશ! કે આ સૃષ્ટિ ફરી શૂન્યમાં વિલીન [...]