• 🪔 દીપોત્સવી

    ચિરયુવા સ્વામીજી - વર્તમાન યુવાઓના પ્રેરણાસ્રોત

    ✍🏻 ડૉ. વસંત પરીખ

    november 2013

    Views: 520 Comments

    સંસ્કૃત સાહિત્યના મહાન વિદ્વાન, સુખ્યાત ચિંતક, વ્યાખ્યાતા અને કેળવણીકાર ડૉ. શ્રીવસંત પરીખનો લેખ અહીં પ્રસ્તુત છે. - સં. કંઈક કેટલાય હજાર વર્ષો પૂર્વે આપણા ક્રાંતદૃષ્ટા [...]