• 🪔 દીપોત્સવી

    સ્વામી વિવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મજયંતીના કાર્યક્રમોની ઝલક

    ✍🏻 સ્વામી વિશ્વાત્માનંદ

    December 2012

    Views: 560 Comments

    સ્વામી વિશ્વાત્માનંદ ‘સ્વામી વિવેકાનંદ ૧૫૦મી જન્મજયંતી સમિતિ’ના સંવાહક છે. ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૧ના રોજ દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં સ્વામી વિવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મજયંતીનાં ૪ વર્ષના સુદીર્ઘ કાળના મહોત્સવનું [...]