• 🪔

    યુગપુરુષ - સ્વામી વિવેકાનંદ

    ✍🏻 વ્રજલાલ રા. પંડ્યા

    આપણો ભારત દેશ પુણ્યશાળી છે. તેની સનાતન સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર વિશ્વમાં આદર પાત્ર છે. પરમહંસો અને સંતોની જાગૃત ચેતનાએ ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રોમાં ઘણું પ્રદાન કર્યું[...]